TIETOSUOJA 

 

Duell Yhtiöt Oy ja samaan yritysryhmään kuuluvat Safe Työsuojelutarvike Oy ja Medic Ensiaputarvike Oy (jäljempänä "Duell") kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjänä verkkosivuston ja mobiilisovelluksen ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamiseksi (jäljempänä myös ”palvelut”). Olemme sitoutuneet noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä Duell Yhtiöt Oy ja samaan yritysryhmään kuuluvat Safe Työsuojelutarvike Oy ja Medic Ensiaputarvike Oy toiminnassa. Keräämme, tallennamme ja käsittelemme muutoin henkilötietojasi tässä kuvatun tietosuojakäytännön mukaisesti.


 

REKRYTOINTIREKISTERI: TIETOSUOJASELOSTE

 

Kerromme tässä tietosuojailmoituksessa, kuinka Duell Yhtiöt sekä samaan yritysryhmään kuuluvat yritykset keräävät, käsittelevät, luovuttavat ja suojaavat työnhakijoiden (jäljempänä ”Työnhakija”) henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella Työnhakija voidaan tunnistaa, kuten esimerkiksi nimi ja puhelinnumero.

 

Duell tarkoittaa jäljempänä tällä tietosuojaselosteella Safe työsuojelutarvike Oy:ta, Medic ensiaputarvike Oy:ta ja muita samaan yritysryhmään omistuksellisesti kuuluvia työnantajayrityksiä, jotka ovat yhdessä yhteisrekisterinpitäjiä. 

 

Miksi keräämme henkilötietoja?

 

Rekisteriä käytetään työnhakijoiden rekrytointiin ja työsuhteiden luomiseen. Henkilötietoja käsitellään Työnhakijan soveltuvuuden arvioinnissa ja valinnassa avoinna oleviin työtehtäviin. Käsittelyn peruste on Työnhakijan tietojen käsittelylle Duellin rekrytointilomakkeella antama suostumus. Jos Duell vastaanottaa työhakemuksen postitse tai sähköpostilla yleiseen osoitteeseen, käsittelyn peruste on Duellin oikeutettu etu. Postilla tai sähköpostilla saapunutta hakemusta käsitellään soveltuvin osin samoja käytäntöjä noudattaen kuin rekrytointilomakkeen kautta vastaanotettuja työhakemuksia. 

 

Mitä tietoja keräämme ja mistä ovat tiedon lähteet?

 

Rekrytointirekisteriä varten kerätään seuraavia henkilötietoja: Työnhakijan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kansalaisuus, syntymäaika, sukupuoli, tiedot Työnhakijan aikaisemmasta työkokemuksesta, tiedot koulutuksesta, suosittelijat, kielitaito, tiedot ajokortista, yleiset tiedot työskentelymahdollisuuksista mukaan lukien työsuhteen tyyppi ja mahdolliset työskentelyajankohdat, tiedot työhön vaikuttavista terveyteen liittyvistä asioista sekä muut Työnhakijan työhakemuksella antamat tiedot.

 

Rekrytointirekisteri muodostuu Työnhakijan Duellille työhakemuksella ja työhaastatteluvaiheessa antamista tiedoista. Duell voi tarkastaa Työnhakijan luottotiedot ja olla yhteydessä Työnhakijan ilmoittamiin suosittelijoihin Työnhakijan suostumuksella.

 

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

 

Duellilla henkilötietoja käsittelevät henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluvat työhakemusten läpikäynti sekä työhaastattelut. Näitä henkilöitä ovat omistajat, toimiston henkilökunta sekä kyseiseen työpaikkaan rekrytoivat esimiehet. Henkilötietoihin voivat välillisesti käsitellä lisäksi rajatusti henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluvat Duellin verkkosivuston ja samalla työnhakulomakkeen tekninen ylläpito ja kehittäminen.

 

Tietoja luovutetaan seuraaville ulkopuolisille tahoille:

 

IT-palveluntarjoajat, jotka vastaavat työhakemusten käsittelyssä käytettävien ohjelmistojen teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä.

Yritykset, jotka tarjoavat Duellille ulkoistettuja taloushallintopalveluja.

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

Miten Duell huolehtii tietojen tietoturvasta?

 

Duellin käytössä on teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla henkilötietoja suojellaan luvattomalta käytöltä, siirrolta, poistamiselta tai muulta käsittelyltä, joka voi vaarantaa tietosuojan. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely tapahtuu ainoastaan monitasoisen käyttäjätunnistuksen avulla suojatun sovelluksen kautta. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

 

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot poistetaan kolmen (3) kuukauden tai kuuden (6) kuukauden kuluessa työhakemuksen toimittamisesta Työnhakijan rekrytointiportaalissa tekemän valinnan mukaisesti. Tietoja säilytetään pidempään, jos Työnhakija tulee valituksi työtehtävään tai säilytykseen on muu lakiin perustuva syy.

 

Työnhakijan oikeudet

 

Työnhakija voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla Duelliin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse. Oikeuksien käyttäminen edellyttää, että Duell voi riittävällä tasolla varmistua tietopyynnön tekijän henkilöllisyydestä.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin

 

Työnhakijalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa.

 

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

 

Työnhakijalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista.

 

Oikeus pyytää tietojen poistamista

 

Työnhakijalla on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Työnhakijan pyynnöstä Duell pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakiin perustuva syy. 

 

Työnhakija voi milloin tahansa peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa, jolloin Duell ei enää käsittele Työnhakijan henkilötietoja. 

 

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

 

Työnhakijalla on oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun Työnhakija on esittänyt pyynnön, Duell ei saa enää käsitellä Työnhakijan henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakiin perustuvaa syytä.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Työnhakijalla on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa Työnhakija voi siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus tehdä valitus

 

Työnhakija voi tehdä henkilötietojen käsittelyä koskevan valituksen viranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hän oleskelee. Tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomaisista on seuraavalla sivustolla:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 

Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä?

 

Yhteydenotot yhteisrekisterinpitäjille voit toimittaa joko kirjeenä tai sähköpostilla:

 

Duell Yhtiöt Oy

Kuralankatu 2

20540 Turku

pasi.nousiainen@duellgroup.com

 

Tämän selosteen mukaisia yhteisrekisterinpitäjiä ovat seuraavat yhtiöt: 

 

Duell Yhtiöt Oy

Safe Työsuojelutarvike Oy

Medic Ensiaputarvike Oy